Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:44
1314 4639
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viameriel meriel
17:43
Kto Cię tak dziewczyno zmienił?
19:19
6822 f4a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
19:18
8886 2b22
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
19:17
9802 338d
19:16
18:22
8784 8e06 500
18:22
7239 c3bd
Reposted fromtwice twice viathatwasntadream thatwasntadream
18:22

dazedfox:

are you fuckin seeing this?

(Source: zay4ik)
18:22
7337 2a10
18:21
6652 df1c 500
Reposted fromKiro Kiro viathatwasntadream thatwasntadream
18:21
9262 e2f0
Reposted fromtulele tulele viameriel meriel
18:21
7907 1e57
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
18:19
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viameriel meriel
18:17
4343 6e6e
17:46
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viaTommekk Tommekk
17:45
5840 7be1
17:44
Mężczyzna, który jest ci przeznaczonym, przyjdzie do ciebie bez żadnej magii.
(...)Przyjdzie i zostanie, choćbyś próbowała go odpędzić po tysiąckroć. Zaś taki, którego musisz siłą przywoływać, z pewnością nie jest tym twoim. Więc przyzywanie go nie przyniesie ci szczęścia, jeno ból.
Reposted fromchocoway chocoway viathatwasntadream thatwasntadream
17:43
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
17:43
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl