Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
18:14
3836 efbf 500
18:14
Technika pustego krzesła- jest jednym z najpopularniejszych narzędzi terapii Gestalt, zakładającej, że człowiek musi zamknąć wszystkie konflikty oraz niezakończone sprawy z przeszłości, żeby móc zdrowo i normalnie funkcjonować i nie powielać błędów z zaszłości. Polega ona na rozmowie z osobą lub emocją, której obecność pacjent sobie imaginuje, a której symbolem jest puste krzesło. Terapia ma na celu życie w sposób świadomy, w bliskich relacjach z innymi i przeżywając swoje emocje.
— znalezione
18:14
6000 29ae
18:13
4334 541d
Reposted frommisiapa misiapa viathatwasntadream thatwasntadream
18:13
09:11
09:11
4321 f862
09:11
3669 5970
Reposted frombrumous brumous viathatwasntadream thatwasntadream
09:11
09:10
7501 03d8
09:10
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
09:09
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
09:08
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
09:06
2512 28e5
09:05
Przeczytaj piękny wiersz. Słowa mogą wypełnić te miejsca w twojej duszy, do których nie dotrze czekolada.
— Regina Brett
09:04
09:04
4330 7cb6 500

Andy Warhol

09:00
08:59
3342 4dc6
08:59
Budzenie się obok kogoś, kto trzyma Cię za rękę albo smyra po karku to na pewno jedna z najmilszych rzeczy na świecie i jedna z najmilszych, jakie mi się ostatnio przydarzyły.
— on, ostatni raz
Reposted fromsouxie souxie viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl