Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
10:05
3571 bd1c
Reposted fromwstawaj wstawaj viathatwasntadream thatwasntadream
10:05
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus viathatwasntadream thatwasntadream
10:04
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
10:04
Przysięgam, nie ufam już nikomu.
10:03
1669 2cdd 500
Reposted byschlechtwettersusi schlechtwettersusi
17:37
1345 d5af 500
Reposted bychmurkozlapmniezabiodradeparterbruxaelshashnotyourstrawberryc0ffeeszpaqusmushumolotovcupcakelaparisienneskizzoKokosemwujcioBatEndlessRiverteiseiviolethill
17:33
1307 a83e 500
Reposted bydiviztarmyegomietta-worldelsgreywolfoskusmartynieniaszpaqusmolotovcupcakeSebeczektentacleguyKetchupsuicideconopecsaycheeseDagarhenLogHiMaMrCoffebollabollafoxgallaghernerdanel
17:33
1293 b856 500
Reposted bydiviTamahlLeguaniengreywolfoskuskaworu8agiennyponurykosiarztentacleguypchamtensyfkittiesmama
20:54
0892 4f57 500
Reposted fromerq erq vialordsoth lordsoth
20:54
2890 d10b
Reposted frompiehus piehus vialordsoth lordsoth
13:57
4532 ed55 500
12:28
5911 707d
Reposted fromkarahippie karahippie
12:28
1696 dd2d
Reposted fromkarahippie karahippie
12:28
1709 1e93
Reposted fromkarahippie karahippie
00:41
- Co słychać? - Nadal jestem martwa w środku, więc nic się nie zmieniło...
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax vianyaako nyaako
00:40
0357 3495 500
Reposted fromnosiemka nosiemka vianyaako nyaako
00:40
9584 6c0c 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianyaako nyaako
00:39
8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach vianyaako nyaako
00:39
Wrażliwość jest formą inteligencji, nie ma sensu wyjaśniać jej tym, którzy jej nie mają.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianyaako nyaako
00:38
1023 2e2a 500
Reposted fromsoftboi softboi viathatwasntadream thatwasntadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl